دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی non rectilinear function

non rectilinear function
تابع غیر خطی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی non rectilinear function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی