دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی non central t2 distribution

non central t2 distribution
توزیع t2 غیر مرکزی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی non central t2 distribution و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی