دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای توزیع چند بعدی ، توزیع چند متغیره

توزیع چند بعدی ، توزیع چند متغیره
multi variate distribution
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی توزیع چند بعدی ، توزیع چند متغیره و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ