دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای توزیع f غیر مرکزی

توزیع f غیر مرکزی
non central f distribution
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی توزیع f غیر مرکزی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ