دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای مجموعه ی ناشمارا ، مجموعه ی شمارش ناپذیر ، مجموعه ی

مجموعه ی ناشمارا ، مجموعه ی شمارش ناپذیر ، مجموعه ی غیر قابل شمارش
non denumerable set
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی مجموعه ی ناشمارا ، مجموعه ی شمارش ناپذیر ، مجموعه ی غیر قابل شمارش و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ

موسسه ترجمه البرز با بیش از 13 سال تجربه

به دنبال ترجمه تخصصی متن یا مقاله رياضی هستید؟
موسسه البرز ادیت مقاله ISI رياضی را هم انجام می دهد:
ممکن است