دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تصمیم ناتصادفیده ، تابع تصمیم تصادفی نشده

تابع تصمیم ناتصادفیده ، تابع تصمیم تصادفی نشده
nonrandomized decision function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تصمیم ناتصادفیده ، تابع تصمیم تصادفی نشده و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ