دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع فراوانی ، تابع چگالی ، تابع دانسیته ، تابع چگالی

تابع فراوانی ، تابع چگالی ، تابع دانسیته ، تابع چگالی احتمالی
density function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع فراوانی ، تابع چگالی ، تابع دانسیته ، تابع چگالی احتمالی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ