دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مقیاس

تابع مقیاس
Scaling Function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مقیاس و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ