دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع بسل ، تابع بِسِل

تابع بسل ، تابع بِسِل
bessel function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع بسل ، تابع بِسِل و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ