دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی vector valued function

vector valued function
تابع بردار مقدار ، تابع برداری
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی vector valued function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی