دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی left differentiable function

left differentiable function
تابع چپ مشتقپذیر
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی left differentiable function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی