دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع چگالی احتمال دو بعدی

تابع چگالی احتمال دو بعدی
two dimensional probability density function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع چگالی احتمال دو بعدی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ