دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع چگالی احتمال گاوسی

تابع چگالی احتمال گاوسی
gaussian probability density function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع چگالی احتمال گاوسی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ