دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع خط کش

تابع خط کش
ruler function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع خط کش و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ