دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی well behaved function

well behaved function
تابع خوش رفتار
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی well behaved function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی