دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع گودرمان

تابع گودرمان
gudermann function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع گودرمان و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ