دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع همگن

تابع همگن
homogeneous function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع همگن و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ