دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی absolute value function

absolute value function
تابع قدر مطلق
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی absolute value function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی