دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی conditional density function

conditional density function
تابع چگالی مشروط ، تابع چگالی شرطی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی conditional density function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی