دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع پیوسته ، تابع متّصل

تابع پیوسته ، تابع متّصل
continuous function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع پیوسته ، تابع متّصل و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ