دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی order preserving function

order preserving function
تابع حافظ ترتیب
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی order preserving function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی