دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مشخص توأم

تابع مشخص توأم
joint characteristic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مشخص توأم و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ