دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تقریباً متناوب ، تابع تقریباً دوره‌ای ، تابع

تابع تقریباً متناوب ، تابع تقریباً دوره‌ای ، تابع تقریبا دوره ای ، تابع تقریبا متناوب
almost periodic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تقریباً متناوب ، تابع تقریباً دوره‌ای ، تابع تقریبا دوره ای ، تابع تقریبا متناوب و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ