دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع اویلر

تابع اویلر
euler's function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع اویلر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ