دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی normal function

normal function
تابع نرمال شده ، تابع نرمال
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی normal function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی