دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع چپ پیوسته ، تابع پیوسته ی چپ

تابع چپ پیوسته ، تابع پیوسته ی چپ
left continuous function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع چپ پیوسته ، تابع پیوسته ی چپ و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ