دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای بسط سری یک تابع به صورت سری توانی ، بسط یک تابع به سری

بسط سری یک تابع به صورت سری توانی ، بسط یک تابع به سری توانی
power series expansion of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی بسط سری یک تابع به صورت سری توانی ، بسط یک تابع به سری توانی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ