دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای شاخه ی تابع

شاخه ی تابع
branch of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی شاخه ی تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ