دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع والْش

تابع والْش
walsh function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع والْش و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ