دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع سنجاق شده

تابع سنجاق شده
clipped function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع سنجاق شده و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ