دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای هم دامنه ی یک تابع

هم دامنه ی یک تابع
co domain of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی هم دامنه ی یک تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ