دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی regular set function

regular set function
تابع مجموعه ای منظّم
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی regular set function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی