دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی two valued function

two valued function
تابع دو مقداری
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی two valued function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی