دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع ارزش ، تابع راستی

تابع ارزش ، تابع راستی
truth function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع ارزش ، تابع راستی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ