دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع یک کیفی

تابع یک کیفی
uniomodal function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع یک کیفی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ