دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع بدون پارامتر

تابع بدون پارامتر
parameterless void function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع بدون پارامتر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ