دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی multi valued function

multi valued function
تابع چند ارزشی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی multi valued function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی