دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای شناسه ی تابع

شناسه ی تابع
argument of function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی شناسه ی تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ