دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تحلیلی حقیقی

تابع تحلیلی حقیقی
real analytic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تحلیلی حقیقی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ