دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای مقدار تابع

مقدار تابع
value of function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی مقدار تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ