دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع بالایی ، تابع فوقانی

تابع بالایی ، تابع فوقانی
upper function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع بالایی ، تابع فوقانی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ