دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی zero function

zero function
تابع صفر
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی zero function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی