دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع زتای وایرشتراس

تابع زتای وایرشتراس
weierstrass zeta function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع زتای وایرشتراس و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ