دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای کسر متناوب ، تابع دوره ای ، تابع تناوبی ، تابع متناوب

کسر متناوب ، تابع دوره ای ، تابع تناوبی ، تابع متناوب
periodic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی کسر متناوب ، تابع دوره ای ، تابع تناوبی ، تابع متناوب و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ