دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی total variation function

total variation function
تابع تغییرات کل
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی total variation function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی