دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تکینی تابع تحلیلی

تکینی تابع تحلیلی
singularity of an analytic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تکینی تابع تحلیلی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ