دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع احتمال توأم

تابع احتمال توأم
joint probability function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع احتمال توأم و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ