دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تصمیم پذیرفتنی

تابع تصمیم پذیرفتنی
admissible decision function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تصمیم پذیرفتنی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ