دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی strictly decreasing function

strictly decreasing function
تابع اکیداً نزولی ، تابع نزولی اکید ، تابع اکیدا نزولی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی strictly decreasing function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی