دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای مقدار میانگین تابع ، مقدار میانگین یک تابع

مقدار میانگین تابع ، مقدار میانگین یک تابع
mean value of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی مقدار میانگین تابع ، مقدار میانگین یک تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ